Edukacja w naszym przedszkolu odbywa się w oparciu o "Program wychowania przedszkolnego" autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2014r.  
Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 803).
Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole:

Program ten obejmuje 17 ważnych obszarów, które ukierunkowują rozwój dziecka poprzez:


OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych


OBSZAR 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku


OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności dzieci

OBSZAR 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia


OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci


OBSZAR 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych


OBSZAR 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem


OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec)


OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne


OBSZAR 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych


OBSZAR 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń


OBSZAR 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt


OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną


OBSZAR 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 

OBSZAR 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne


OBSZAR 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym


OBSZAR 17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej, lub językiem regionalnym
dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym


Treści programowe podzielono na trzy grupy:
 

Obrazki